Regulamin

Obowiązuje od dnia 16.11.2017r.

§ 1 Informacje ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.stratosferycznie.pl, prowadzony jest przez firmę Jakimiec & Partners Sp. z o.o., z siedzibą w Rozgartach przy ul. Sarniej 12B (87-134), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000333229, z kapitałem zakładowym 300.000,00 zł, opłaconym w całości, NIP 8792601511, Regon 340614090.
2. Z funkcjonalności sklepu internetowego mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci, w związku z tym prawa i obowiązki obu grup zostały zamieszczone w jednym regulaminie. Żadne z postanowień regulaminu nie narusza jednak praw konsumentów przysługujących im na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być interpretowane w sposób, który prowadziłby do jakiegokolwiek ograniczenia tych praw.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest pojęcie:
1) Sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.stratosferycznie.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
2) Regulamin – niniejszy Regulamin działalności Sklepu internetowego;
3) Sprzedawca – właściciel sklepu;
4) Dni robocze – należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5) Czas realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
6) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
7) Konsument- klient będący osobą fizyczna dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej- zakupu w Sklepie – niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
8) Przelew bankowy – należy przez to rozumieć płatność wykonywaną przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
9) Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności online;
10) Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez Jakimiec & Partners Sp. z o.o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
4. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Klienci nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pod adres e-mail biuro@jakimiec.pl lub telefonicznie pod numerem +48 56 477 01 77 (koszty zgodne z taryfą operatora).
6. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash. W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl.
2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl.
3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego wszystkimi Załącznikami oraz akceptuje zawarte tam postanowienia.
5. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
6. Sprzedawca zawiera opis i informacje o cechach towaru, po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności informuje o szczegółach technicznych i parametrach towaru. Towary te są często złożone technicznie i posiadają specyficzne właściwości. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami Sklep nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Klientów powyższych obowiązków. Postanowienie to nie narusza prawa konsumentów do zwrotu zakupionego towaru w terminie przewidzianym przez ustawę.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego wszystkimi Załącznikami oraz akceptuje zawarte tam postanowienia.
8. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
9. Zamówienie Klient może składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem na adres biuro@jakimiec.pl dostępny na stronie internetowej Sklepu.
10. W zamówieniu Klient dokonuje:
1) wyboru zamawianych towarów,
2) oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i wskazania danych, na które ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
3) wyboru sposobu płatności.
10. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu, który potwierdza otrzymanie zamówieni oraz zawiera informacje dotyczące:
– danych Sprzedawcy i poszczególnych pozycji zamówienia,
– łącznej ceny brutto zamówienia,
– sposobu i terminu zapłaty,
– sposobu i termin realizacji zamówienia,
– Regulaminu
Ponadto konsument otrzymuje informacje dotyczące:
– prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) wraz ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do ustawy oraz do niniejszego Regulaminu, a także wzorem formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do ustawy oraz do niniejszego Regulaminu,
– informacji konsumenckiej określonej w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) stanowiącej Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
11. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
12. W terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przedstawiciel Jakimiec & Partners Sp. z o. o skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia ma na celu wyeliminowanie zamówień składanych przypadkowo lub dla żartu.
13. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle na adres email Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
14. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 3 Sposób płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatność gotówką podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,
b) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) przelew elektroniczny, bankowy, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą anulowane automatycznie. W związku z anulowaniem złożonego zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty.
4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 4 Ceny towarów.
1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich dostawy.
2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i są podawane w złotych polskich i zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Klient może uzyskać rabat w wysokości ustalonej indywidualnie ze Sklepem. Rabat nie jest uwzględniony na fakturze.
5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako osobna pozycja na fakturze. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Pełna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl/koszyk  w sekcji Twoje zamówienie, po wybraniu produktu do zakupu przez Klienta.

§ 5 Termin płatności
1. W razie wyboru płatności przelewem bankowym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient wpłacił część ceny, sprzedawca zwraca mu tę kwotę.

§ 6 Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt Klienta ze Sklepem za pośrednictwem e-maila na adres biuro@jakimiec.pl, telefonicznie pod numerem +48 56 477 01 77  (koszty zgodne z taryfą operatora).
3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty muszą zostać potwierdzone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem maila na adres biuro@jakimiec.pl.

§ 7 Realizacja zamówienia
1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia do realizacji przez Sklep, chyba, że w opisie towaru na stronie Sklepu podano inny czas realizacji zamówienia dla danego towaru.
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub do Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
3. Czas dostawy wynosi:
– poprzez odbiór osobisty w Punkcie Odbioru, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep,
– za pomocą firmy kurierskiej, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep.
4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
5. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
6. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Klient powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. W wypadku wypełnienia formularza w sposób nieczytelny zamówienie nie będzie realizowane, a o takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub za pomocą maila.
7. Wraz z zamówionymi towarami Sklep przesyła Klientowi fakturę VAT na te towary.

§ 8 Sposób i koszty dostawy
1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie Sprzedawcy
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Koszt dostawy ponosi Klient.
3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
4. Wraz z Towarem Sprzedawca dostarcza Klientowi następujące dokumenty:
– fakturę Vat.
Ponadto konsument otrzymuje:
– informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy -wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu,
– wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
– informację konsumencką zawierającą stosowne informacje określone w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U.2014 poz. 827) stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu

§ 9 Odpowiedzialność za wady rzeczy i reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@jakimiec.pl, a także w razie potrzeby, po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą, powinien wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres: Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka.
3. Klient składając reklamację towaru do Sprzedawcy powinien przesłać informacje zawierające następujące dane: dane reklamującego- imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisana wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Klient powinien również załączyć dowód sprzedaży towaru.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni przez Sklep. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość- za pośrednictwem sklepu internetowego- ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (do zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Zwracany towar należy odsyłać na adres siedziby Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Istnieje możliwość zwrotu poprzez kuriera Sklepu. W tym celu należy skontaktować się z Jakimiec & Partners Sp. z o.o. pod numerem tel.:+48 56 477 01 77 (koszt zgodny z taryfą operatora).
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
4. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu, a także wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu jest dostarczany wraz z Towarem
5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a) listem poleconym na adres Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka,
lub
b) w postaci elektronicznej, wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy sprzedawcy biuro@jakimiec.pl (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy- na swój koszt- niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
7. Sprzedawca w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca równowartość najtańszego oferowanego w Sklepie kosztu dostarczenia towaru.
8. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał towaru, Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
9. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonany był zakup: na rachunek bankowy lub kartę, a w przypadku płatności za pobraniem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
10. Odesłanie towaru powinno nastąpić w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczone, aby towar nie uległ uszkodzeniu.
11. Przesyłki ze zwracanym towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
12. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– zawartej w drodze aukcji publicznej;
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Gwarancja
1. Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji, z zastrzeżeniem § 11 ust.2 – ust.3. Regulaminu.
2. Produkty sprzedane z rabatem są objęte 90-dniową gwarancją.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, oraz uszkodzeń, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Gwarancja może obejmować okres dłuższy, niż określony w ust.1, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na fakturze VAT dokumentującej zakup produktu.

§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych.
2. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Jakimiec & PartnersSp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
3. Klientowi Przysługują prawa określone w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 13 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju, i w ilości nie większej niż sprzedawany sprzęt elektryczny lub elektroniczny do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie na własny koszt zużytego sprzętu pod adres: Jakimiec & PartnersSp. z o. o, Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka. Jednocześnie, prosimy o wpisanie w sposób czytelny na opakowaniu adnotacji „DO UTYLIZACJI”. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 14 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Treść niniejszego regulaminu oraz wszystkich załączników jest dostępna na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU:
– Załącznik Nr 1- wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz do niniejszego Regulaminu,
– Załącznik Nr 2 -wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
– Załącznik Nr3 – informacja konsumencka zawierającą stosowne informacje określone w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U.2014 poz. 827) stanowiącą Załącznik Nr 3 do Regulaminu

——————————————————————————————————————–

ZAŁĄCZNIK Nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Jakimiec & Partners sp. z o.o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka, telefon +48 56 477 01 77 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Jakimiec & Partners sp. z o.o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
——————————————————————————————————————–

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–        Adresat: Jakimiec & Partners Sp. z o. o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka, telefon +48 56 477 01 77

–        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

–        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

–        Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

–        Adres konsumenta(-ów):

–        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

–        Data:

——————————————————————————————————————–

INFORMACJA KONSUMENCKA

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. poz. 827) Sprzedawca- sklep internetowy firmy Jakimiec & Partners Sp. z o.o., działający pod adresem https://sklep.stratosferycznie.pl, podaje do wiadomości Kupującego będącego Konsumentem następujące informacje:

1. Cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem
Przedmiot świadczenia:
sprzedaż towarów w postaci balonów meteorologicznych oraz innego sprzętu służącego do realizacji misji stratosferycznych za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl. Pełny zakres towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym wraz ze szczegółową specyfikacją każdego towaru znajduje się na stronie: https://sklep.stratosferycznie.pl
Przyjęty sposób porozumiewania się:
E mail: biuro@jakimiec.pl
Tel.: +48 56 477 01 77 (koszty zgodne z taryfą operatora).

2. Dane sprzedającego
Sklep internetowy firmy Jakimiec & Partners Sp. z o.o., działający pod adresem https://sklep.stratosferycznie.plprowadzony jest przez: Jakimiec & Partners Sp. z o.o., z siedzibą w Rozgartach przy ul. Sarniej 12B (87-134), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000333229, z kapitałem zakładowym 300.000,00 zł, opłaconym w całości, NIP 8792601511, Regon 340614090
E-mail: biuro@jakimiec.pl
Tel.: +48 56 477 01 77 (koszty zgodne z taryfą operatora)

3. Dane Sprzedawcy do reklamacji:
Dane Sprzedawcy przeznaczone do składania reklamacji:
Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka,
E-mail: biuro@jakimiec.pl

4. Istotne właściwości towaru
Przedmiotem umowy są: produkty opisane w sklepie internetowym na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl, których cechy zostały opisane na stronie produktu.

5. Cena towaru
Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym i stanowi cenę brutto zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT oraz obejmuje wszelkie elementy poza kosztami przesyłki.
Koszty transportu towaru ponosi konsument. Zostały one wskazane przy zamówieniu, a ich wysokość zależy od sposobu dostawy wybranego przez konsumenta. Pełna informacja o kosztach transportu towaru znajduje się na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl

6. Zasady płatności
Klient ma prawo do wyboru następującej formy płatności:
a) płatność gotówką podczas odbierania zamówienia w Punkcie Odbioru,
b) płatność gotówką (za pobraniem) Kurierowi w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) przelew bankowy, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia,
d) za pośrednictwem systemu PayPal lub innych systemów płatności online przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności i nie później niż dwa dni od otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) prze Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

7. Koszty i termin dostawy
Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) odbiór osobisty w punkcie Sprzedawcy w Rozgartach przy ul. Sarniej 12B (87-134), (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia)- bezpłatnie,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej- pełna informacja o kosztach transportu towaru znajduje się na stronie https://sklep.stratosferycznie.pl
Koszt dostawy ponosi klient, chyba że Sprzedawca określi to odmiennie.
Towar wysyłany jest w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Prawo odstąpienia
Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji – stanowiącym jednocześnie Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć :
– listem poleconym na adres Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka
lub
– w postaci elektronicznej, wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy Sprzedawcy biuro@jakimiec.pl

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów:
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– zawartej w drodze aukcji publicznej;
– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Koszty odstąpienia
Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:
– bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej/kurierskiej za wysyłkę towaru,
-jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Termin związania ceną
Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

11. Obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z regulacją zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 k.c. oraz art. 556 1 – 556 3 k.c.

12. Sposób reklamacji
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@jakimiec.pl a także w razie potrzeby, po uprzedniej konsultacji ze Sprzedawcą, winien wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany towar na adres : Rozgarty, ul. Sarnia 12B, 87-134 Zławieś Wielka.
Jeżeli w ocenie Klienta towar jest niezgodny z umową, wskazane jest w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu reklamacji aby:
a) odesłać towar , o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego ,
b) wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,
c) wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,
d) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, nr telefonu oraz nr rachunku bankowego,
e) podać datę nabycia towaru, numer zamówienia, nazwę towaru, cenę nabycia
Termin rozpatrzenia reklamacji
Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni
Sposób załatwienia reklamacji
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany adres Klienta lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

13. Gwarancja i sposoby jej realizacji
Na każdy zakupiony produkt Sklep udziela 12-miesięcznej gwarancji, z wyłączeniem tych, które w sposób ewidentny powstały wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Produkty sprzedane z rabatem są objęte 90-dniową gwarancją.
Gwarancja może obejmować okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli wynika to z dodatkowej umowy z firmą Jakimiec & Partners Sp. z o.o. Informacja dotycząca długości gwarancji znajduje się na fakturze VAT dokumentującej zakup produktu.

14. Kodeks dobrych praktyk
Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

15. Kaucja i zabezpieczenia
Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

16. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Sprzedawca przewiduje możliwość skorzystania z drogi postępowania mediacyjnego w przypadku sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów.